مرگ با سقوط افزار

«مادرید» پایتخت «اسپانیا»ست، پنج روز پیش یعنی ۳۰ام مرداد ماه زمینی-جلالی حدود ساعت ۱۴:۴۵ به وقت همونجا یک اتفاقی افتاد که ۱۵۳ زمینی در یک لحظه نابود شدند. من اول نفهمیده بودم که چه اتفاقی افتاده چون تا مادرید رو پیدا کنم آثار ماجرا جمع شده بود ولی همه دنیا راجع بهش حرف می‌زدند تا […]