غدیر خم، مبنای ولایت، رابط دین و سیاست

فکر کنم تا اینجای کار رسونده باشم که مذهب در زمین چه معنایی می‌ده. امروز باز یک روز خاص مذهبیه ولی فقط برای یک فرقه خاص از یک دین بزرگ. من فهمیده بودم دین مردم اینجایی که من فرود اومدم یعنی ایران اسلامه و اونها مسلمون هستن ولی تازگیها متوجه شدم که آداب مذهبیشون با […]