11 سپتامبر2001 ، تغییر مسیر تاریخ زمین

هفت سال زمینی پیش در چنین روزی ۱۹ مرد ۴ هواپیما رو در حین پرواز ربودند، دو تای آن را به فاصله یک ربع ساعت به دو ساختمان بلند شبیه هم در آمریکا کوبیدند. (روی نقشه ببینید+) یکی را به پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا (روی نقشه ببینید+) و آخری هم سقوط […]