موزه آستان قدس رضوی

دیروز در حال تعمیر سیستمهای ارتباطیم بودم (موقع فرود در جو زمین از کار افتاده بود) که با تبادل داده دو زمینی تداخل پیدا کردم. به نظر میمومد این عکسها بین دو وسیله الکترونیکی قابل حمل و توسط تکنولوژی بسیار ابتدائی و نا امن در حال تبادل بودند. عکسها مربوطه به چند شیء گرانبها هستند […]