رمضان، ضیافت الله، حکایت خلق الله

حدود ۲۰ روزه که خواب و خوراک زمینیها تغییر پیدا کرده. این رفتار قراره تا ۱۰ روز دیگه ادامه داشته باشه. روزهای اول وقتی دیدم همه دیر می‌رن سرکار و بعد از چند ساعت کار کردن زود برمی‌گردن خونه و می‌خوابن خیلی تعجب کردم. جالب اینجا بود که نهار هم نمی‌خوردند. تجربه‌های قبلی نشون داده […]