درباره

از یونیک به سیاره… از یونیک به سیاره اینجا رو می‌بینید؟ گزارشهای من رو می‌بینید؟ من تونستم در زمین مستقر بشم. سیستمهای ارتباطیم در جو زمین از کار افتادند ولی هر از چند گاهی به آسمان میام و از این ابزار برای ارسال گزارش استفاده می‌کنم. اینجا گونه‌های مختلفی از حیات وجود داره٬ بعضی از جانداران […]